טיפים לעוסקים על סנקציות נגדם עקב שיווק מוצרים שאינם עומדים בדרישות תקנים רשמיים

עיקרי הפוסט


השינויים בחקיקה שחלו בשנים האחרונות חיזקו את יכולתם של העוסקים להתמודד נגד טענות הנוגעות לתקינה של מוצרים שהם מייבאים או מייצרים, שכן הם יכולים לנסות ולקעקע טענות של המדינה נגדם המבוססות על בדיקות של מכון התקנים. קביעה של מכון התקנים שמוצר איננו עומד בתקן, ניתנת לבדיקה נגדית על ידי מעבדות מאושרות אחרות. לא כל בדיקה של מוצר במעבדה יביא לאותה תוצאה, שכן בדיקות על פי תקן נתונות לעיתים לפרשנות ויכולות להתבצע בדרכים שונות בהן מתבצעות הבדיקות.


עו"ד יורם סמואל, מומחה לתקינה, נותן מספר טיפים לטיפול בסנקציות עקב שיווק מוצרים שאינם עומדים בדרישות תקינה

רקע


כל מי שעוסק בייצור או בייבוא מוצרים שחל עליהם תקן רשמי יודע שאם ברצונו להוכיח כי המוצרים אותם הוא מייצר או אותם הוא משווק עומדים בדרישות התקנים הרשמיים החלים עליהם, הדרך הבטוחה לעשות כן הוא למסור אותם לבדיקה במכון התקנים הישראלי ולקבל תעודה מהמכון המציינת, כי המוצר עומד בדרישות התקנים החלים עליו.


עובדה זו נתמכת בהוראת סעיף בחוק התקנים, הקובע שמקום שלעניין חיקוק נדרשת ראיה כי נתמלאו תנאי תקן, לא תתקבל כראיה תעודה אלא אם ניתנה בידי מעבדה מאושרת.


הוראה אחרת בחוק התקנים קובעת, כי תעודת בדיקה שניתנה למעבדה מאושרת מהווה ראיה לתוכנה כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.


מכון התקנים הוא מעבדה מאושרת, אך הממונה על התקינה רשאי לאשר מעבדות נוספות כמעבדות מאושרות, והוא נוהג לעשות כן לגבי מעבדות ספורות, כל מעבדה בנושאים מסוימים.


עד לאחרונה, היו לצד המכון מעבדות מאושרות ספורות בלבד ואף זאת רק לגבי תקנים מסוימים, אך עקב שינויים בחקיקה, שעיקרם פתיחת שוק הייבוא לתחרות, אושרו מעבדות נוספות כמעבדות מאושרות בשורה של נושאים, ונמצא, כי הבלעדיות של המכון במתן תעודות התאמה לתקן – בוטלה, וכיום יש מעבדות שיכולות להמציא תעודות בדיקה של מוצרים, במקביל למכון.


עולה מן האמור, כי בכל מקרה בו מבקש עוסק להוכיח כי מוצר שלו עומד בדרישות תקן החל עליו, הוא יכול אמנם לפנות למכון התקנים, אך במקרים רבים יש לו חלופה לכך והוא יכול לפנות גם למעבדה מאושרת אחרת.


מעבר לעובדה שנוצרה תחרות, וניתן לנסות ולבצע את בדיקת ההתאמה לתקן הזולה ביותר, יכול גם לקרות, כי בו בזמן שהמכון – או מעבדה מאושרת אחרת – יקבעו כי מוצר מסוים עומד בתקן מסוים, יכולה מעבדה אחרת לקבוע כי אין הדבר כך.


האם יכולות מעבדות שונות להגיע לתוצאות שונות לגבי התאמתו של מוצר לתקן?


התשובה היא – כן. כל המעבדות בודקות מוצרים על פי אותם תקנים, אך לא כולן מפרשות את התקנים באותה צורה. לא כל צעד וצעד בעריכת בדיקת התאמה לתקן מפורט בתקנים. על הבודק גם להפעיל את חוש המומחיות שלו, את ניסיונו, מיומנותו ושיקול דעתו.


על כן, צורת הבדיקה יכולה להביא לתוצאות הפוכות: בבדיקה אחת ייקבע כי מוצר מתאים לתקן ואילו בדיקה בשיטה מעט שונה יכולה להביא לתוצאה הפוכה.


הימצאותן של מעבדות מאושרות בנוסף למעבדות מכון התקנים יוצר מצב חדש בעל משמעות. עד לאחרונה, יבואן שייבא מוצר החייב בבדיקת התאמה לתקן רשמי היה חייב לעבור בהצלחה בדיקות במכון התקנים בלבד ואם נכשל בהן הוא היה צריך לבחור בין סילוק ליקויים – בהנחה שניתן לסלק ליקויים, הוצאת המצרכים מישראל, או השמדתם. כיום, פתוחה בפניו דרך נוספת, והיא בדיקת המצרכים במעבדה מאושרת אחרת אם הוא סבור שהבדיקה של מכון התקנים לא נערכה כהלכה.


במקרה של בדיקות יבוא, חייב היבואן לבחור מראש את המעבדה, ואם בחר במכון התקנים לא יוכל לבדוק את אותו מצרך, אם כשל בבדיקה, במעבדה אחרת, אך אם המדובר בהגשת אישום או בהתרעה על נקיטת אמצעים מינהליים בגין יבוא מוצר שאיננו עומד בתקן או בהליך אזרחי, זכותו של העוסק להתמודד עם תעודת בדיקה "שלילית" המוצגת בפניו בכך שיצטייד בתעודת בדיקה של מעבדה מאושרת הקובעת כי המצרך מתאים לתקן. הוא אף רשאי לדרוש לבדוק את אותו מוצר עצמו שנבדק, בתנאי שהמוצר לא הושמד בבדיקה, במעבדה מאושרת מטעמו.


סמכויות הממונה על התקינה לנקוט בהליכים מנהליים נגד עוסקים


חוק התקנים מקנה לממונה על התקינה סמכויות מרחיקות לכת נגד עוסקים, אם הוא סבור, שעוסק מייצר או משווק מצרכים שאינם עומדים בתקנים רשמיים החלים עליהם, במקרים בהם מצרכים אלה מהווים סכנה לבריאותו או לבטיחותו של אדם או לסביבה. הסנקציות שהחוק נותן לממונה על התקינה כוללות חיוב עוסקים לפרסם אזהרות לציבור בעיתונות, לאסוף מצרכים שנמכרו על ידיו (recall), לאסור על ייצורם של מצרכים חדשים, להשמיד מצרכים קיימים, כל זאת בשים לב לנסיבות העניין ולהיקף הפגיעה בפועל או לפגיעה שיש חשש שהיא עלולה להתקיים.


על מנת לממש סמכויות אלה, יש לממונה סמכות לתפוס מצרכים, ובפועל לאחר תפיסה כזו הוא מוסר אותם לבדיקה במעבדות מכון התקנים. במקרים בהם הבדיקה קובעת, שהמצרכים אינם מתאימים לתקן, שולח הממונה מכתב לעוסק אליו הוא מצרף את ממצאי הבדיקות שנעשו במכון, מפרט את הסנקציות שהוא עומד לנקוט נגד העוסק, ונותן לו שהות להגיב בכתב לטענות בטרם יכריע בדינו (שימוע).


פעולה כזו יכולה להביא לפגיעה קשה בעסקי העוסק, פגיעה שיכולה להיות מוצדקת אם אכן אותו עוסק מייצר ומשווק מוצרים המסכנים את בריאות או בטיחות הציבור או הסביבה, אך צעדים אלה אינם תמיד מוצדקים ואינם תמיד סבירים.


עד היום לא ידע הציבור להתמודד עם החוליה העיקרית שבפעילותו של הממונה: תעודת מכון התקנים, כי המצרך איננו עומד בתקן הרשמי החל עליו. הואיל ותעודה כזו תמיד נלווית לפניית הממונה על התקינה, לא נותר לעוסק אלא לנסות ולמזער נזקים. גם אם העוסק יכול לסלק ליקויים, פעולה מקובלת במקרים בהם מצרך איננו מתאים לתקן, אך סילוק ליקויים איננו פוטר את העוסק מחובת איסוף המצרכים שנמכרו, ופרסום אודות הפגמים במצרכים אלה, פעולה העלולה במקרים מסוימים להביא לפגיעה כלכלית קשה לעוסק.


המצב שנוצר בעקבות אישורן של מעבדות מאושרות בנוסף למכון התקנים


כיום, ברוב המקרים יש לעוסק כלי חשוב שיכול לסייע לו להתגונן: קיומן של מעבדות מאושרות שאינן מעבדות מכון התקנים. אם אותו עוסק ימציא תעודה של מעבדה מאושרת הקובעת כי המצרך החשוד עומד בתקנים החלים עליו, יוצא לכאורה שטענות הממונה נגדו דינן להידחות. גם אם נתייחס לתעודתה של מעבדה מאושרת אחרת כאל תעודה שוות ערך מבחינה ראייתית לתעודה השלילית של מכון התקנים, צריכה יד העוסק ברגיל להיות על העליונה, שכן כללי הראיות בהליכים מינהליים צריכות להיגזר מכללי המשפט הפלילי, ובמשפט פלילי די בספק סביר כדי לזכות את העוסק (המשול לנאשם).


עניין אחר שיש לזכור במקרים אלה הוא, שלא לכל סטייה של מצרך מהוראותיו של תקן רשמי יש להתייחס כאל "חשש לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם או לאיכות הסביבה". יש חריגות קלות ערך, יש חריגות מתקנים, שאין להן השלכה בריאותית, בטיחותית או סביבתית.


ברור, שהאמור לעיל איננו תרופת פלא: ייתכנו מקרים בהם הממונה יגיע למסקנה כי אכן המצרך הוא מסוכן ולא ישתכנע מטיעוני העוסק, אך נראה כי קיומן של מעבדות בעלות סמכויות מקבילות למכון התקנים משנה את "כללי המשחק" ומאפשר לעוסקים להתגונן בפני צעדי הממונה על התקינה באותם מקרים המצדיקים זאת.


עו"ד, יורם סמואל.

#תקינה #יבוא

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon